روشهای افزایش انگیزه در ورزشکاران

ورزش,راههای افزایش انگیزه در ورزشکاران,روشهای افزایش انگیزه در ورزشکاران

 

علل شركت ورزشكاران در ورزش
تمايل به كسب موفقيت: تمايل به پيشرفت تسلط بر مهارت های جديد و رسيدن به مدارج بالا
نياز به ارتباط :ميل به داشتن روابط دوستانه نسبت به ديگران
تمايل به احساس شور و هيجان: تمايل به تجربه صحنه ها،تمايل به داشتن احساس شور و هيجان مربوط به خود ورزش
تمايل به كنترل شخصی: تمايل احساس تسلط به خود ، داشتن احساس وظيفه و مسئوليت.
بازيكناني كه انگيزه آنان كسب موفقيت است :
به پيشرفتهاي فردي اشاره شود.
پيشرفتهاي آنهارا دردفترچه گزارش ثبت شود .
مسابقاتي باحريفان مناسب برايشان ترتيب داده شود .
جلساتي منظم تشكيل داده شود و در هر جلسه ضمن گفتگو درباره پيشرفتهاي بازيكنان ، اهداف آنها مجدداً ارزيابي شود .

بازيكناني كه انگيزه آنها وابستگي است :
رفتار متقابل بازيكنان به عنوان بخشي ازهر تمرين قرار داده شود مثلا تمرينات جفت جفت ، نرمشهاي دونفره و يا آموزش بازيكنان به وسيله يكديگر .
پس از هر تمرين جلسات گروهي تشكيل شود . اين جلسات را بصورت غيررسمي باشد و بازيكنان تشويق شوند كه درگفت و گوی خود ساده و صريح باشند .
بعداز مسابقات وتمرينات موقعيت هايي را براي گردهمايي اجتماعي آنان بوجود آوريد .
بازيكنان تشويق شوند كه به يكديگر كمك كنند وفعاليتهارا با هم انجام دهند.
جلسات دوستانه برگزار شود .
به آنها يادآوري شود كه وجود همه اعضاي تيم باارزش است
بازيكناني كه انگيزه آنها داشتن شور و هيجان است :
سعي شود تمرينات در محلي برگزار گردد كه از نظر منظره ، صدا ، بو و حواس فيزيكي مناسب و خوشايند باشد .
براي گرم كردن بازيكنان ازموسيقي استفاده شود .
براي هركس فعاليت كافي و مناسب ( نه خيلي زياد ونه خيلي كم ) درنظر گرفته شود .
با انجام فعاليتهاي تفريحي وجديد به تمرينات تنوع بخشيده شود .
تمرينات متنوعي انجام گیرد و برنامه روزمره تمرين تغيير کند .
اجازه داده شود كه بازيكنان روي حركات مهيج جديد كار كنند .
مسابقات و رقابتهايی نزديك و جالب ترتيب داده شود .
ازآنها بپرسيد هنگامي كه كاملا سرحال و ورزيده هستند چه احساسي دارند .

 

منبع : بیوته